środa, 20 marca 2013

RegulaminREGULAMIN
 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA
 DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W NIEGOWONICACH

§ 1
PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

  1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów ), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze          do przedszkola.
  2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi przedszkola.                   W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
  3. W godzinach od 7.00 do 9.00 rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do sali, w której dyżuruje nauczyciel.
  4. Nauczyciel, który  przyjmuje dziecko pod opiekę od rodziców, zwraca uwagę czy wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty  są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
  5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
  6. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci                np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie               z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola lub odesłać dziecko z rodzicem do domu, jeśli ma wyraźne objawy chorobowe.
  7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne, należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
  8. Osobami kompetentnymi do udzielania informacji o dziecku są wyłącznie nauczyciele przedszkola.
§ 2
ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
  1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów ), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze z przedszkola.
  2. Dzieci mogą być  odbierane przez inne osoby dorosłe lub małoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), zdolne       do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje                      w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane      lub zmienione.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną                   za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi                        po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby, jeśli jej nie zna.
  5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica              i potwierdzić wcześniejszą informację.
  6. Odpowiedzialność przechodzi na rodziców lub inne upoważnione osoby           z chwilą wyjścia dziecka z sali  po uprzednim wywołaniu go przez nauczyciela lub pracownika przedszkola.
  7. W czasie rozchodzenia się dzieci przebywających w ogrodzie przedszkolnym, rodzice przejmują opiekę nad swoim dzieckiem z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.
  8. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców (prawnych opiekunów) dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez  rodziców do odbioru dziecka.
  9. Odbiór dziecka następuje w godzinach, zadeklarowanych przez rodziców w umowie. 
  10. W trosce o bezpieczeństwo dziecka nauczyciel przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy osoba odbierająca dziecko jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu  lub pod wpływem innych środków odurzających . W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub Policyjna Izba Dziecka.
  11. Życzenie rodziców, dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego                   z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe                              np.: o ograniczeniu lub pozbawieniu prawa rodzicielskiego.
§ 3
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA                                 Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY                         NIE MOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI
  1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach zadeklarowanych w umowie (sytuacje losowe), rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
  2. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola po godzinach zadeklarowanych w umowie, rodzic jest zobowiązany ponieść stosowną opłatę za każdą rozpoczętą godzinę .
  3. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny kończącej czas pracy przedszkola.
  4. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
  5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową  zdarzenia, podpisaną przez świadków. Pisemna notatka zostaje przekazana w następnym dniu  dyrektorowi przedszkola.

§ 4
                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice (prawni opiekunowie). Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników  na liście załączonej do  niniejszego regulaminu oraz listy obecności rodziców na spotkaniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
  3. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje dyrektor przedszkola.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2013 r. Został zatwierdzony uchwałą  Rady Pedagogicznej w dniu   28 lutego 2013.r.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.